Start 痽wienie dzieci
Email

nasze spojrzenie_na_zdrowe_

 

Nasze spojrzenie na zdrowe 縴wienie

 

W ka縟ej rodzinie panuj odmienne nawyki 縴wieniowe, kt髍e wynosimy z domu. Wszyscy wiemy jak trudno jest te nawyki wyeliminowa je縠li s nieprawid硂we i  zmieni je na lepsze.

Cz阺to chorujemy i nie zdajemy sobie sprawy z tego, 縠 nawet zwyk砮 przezi阞ienia s wynikiem naszego z砮go od縴wiania si i braku dba硂禼i o zdrowie, nie wspominaj眂 o innych cz阺to przewlek硑ch chorobach ca砮go organizmu, kt髍e hodujemy przez lata na w砤sne 縴czenie i za w砤sne pieni眃ze!

Istnieje wiele szk蟪 zdrowego od縴wiania si, panuj r體nie r罂ne mody w tej wa縩ej dla naszego zdrowia codziennej czynno禼i.

W naszym przedszkolu staramy si zdrowo od縴wia dzieci i nie ulega modom?

S硂wa ?zdrowo od縴wia? ? znacz dla nas ? ?my秎e, my秎e, my秎e i czyta sk砤d produkt體 u縴wanych do produkcji 縴wno禼i?

S硂wo ?staramy si?? znaczy ? ?wybiera produkty jak najmniej nafaszerowane chemi?

Co to oznacza w praktyce?

W naszej kuchni nie u縴wamy:

Gotowych przypraw typu: vegeta, jarzynka, kucharek ?

痽wno禼i przetworzonej : konserwy mi阺ne, warzywne, owocowe

Nie jemy mro縪nek warzywnych, owocowych, mi阺nych, rybnych

Nie jemy par體ek, mielonek

Nie jemy tradycyjnego ketchupu

Nie pijemy sok體 do rozcie馽zania

Nie pijemy zakupionych w sklepach sok體 owocowych i warzywnych

Nie spo縴wamy gotowych s硂dyczy i ciast

W naszym przedszkolu:

Pijemy herbatki zio硂we i owocowe

Napoje dos砤dzamy miodem

Potrawy doprawiamy sokiem z cytryny, sokiem z og髍k體 kiszonych i kapusty

U縴wamy grubej soli i du縠j ilo禼i przypraw naturalnych

Spo縴wamy du縠 ilo禼i surowych warzyw lub lekko ugotowanych

Jemy ka縟ego dnia 秝ie縠 owoce, nasze polskie i te z ciep硑ch kraj體 ? w zale縩o禼i od pory roku

Sami wyciskamy dla dzieci soki z warzyw i owoc體

Podajemy dzieciom r罂ne ziarna np.: s硂necznika, sezamu, orzechy laskowe, orzechy w硂skie, migda硑

Zach阠amy dzieci do spo縴wania suszonych owoc體: rodzynki, 縰rawina, morele, 秎iwki, figi

Uczymy dzieci je舵 groch, r罂nokolorow fasolk, cieciork, soczewic

Zach阠amy dzieci do spo縴wania r罂nych kasz

Mi阺o mielimy w naszej kuchni

Samodzielnie przyrz眃zamy r罂ne pasty do chleba ze 秝ie縴ch nie przetworzonych produkt體

Dania mi阺ne podajemy gotowane w sosie w砤snym, na parze i pieczone w piekarniku

Do chlebka przygotowujemy dla dzieci r罂ne pasztety ? nie tylko mi阺ne - oraz pieczenie

U縴wamy m眐i orkiszowej i z grubego przemia硊

Pieczemy samodzielnie ciasta dla dzieci

U縴wamy oliwy z oliwek oraz dobrej jako禼i oleju

Du縪 eksperymentujemy i sami wymy秎amy zdrowe potrawy dla dzieci

 

Najwa縩iejszym elementem wprowadzanych zmian w 縴wieniu naszych dzieci s zaj阠ia edukacyjne na temat zdrowego i radosnego jedzenia:

 

Dzieci poznaj r罂ne smaki, zapachy, kszta硉y, konsystencje, wielko禼i. Por體nuj je, klasyfikuj.

Uwielbiaj zaj阠ia kulinarne.

Same nakrywaj do sto硊, dekoruj potrawy i ucz si samodzielnie nak砤da porcje na talerze oraz cz阺towa /wybiera r罂norodne jedzenie a nie tylko to, co najlepiej im smakuje/.

Dzieci ze starszych grup u縴waj no縴 i widelc體

 Uczymy dzieci, 縠 posi砮k powinien by spo縴wany w spokoju i z rado禼i oraz 縠 nale縴 go celebrowa.

Aby zach阠i dzieci do jedzenia - posi砶i podawane s w bardzo estetyczny, kolorowy i urozmaicony spos骲.

Staramy si:

Podawa jak najmniej sma縪nych potraw

Eliminowa z jad硂spisu w阣liny

Unika bia砮j m眐i

Unika cukru

Planujemy:

Zaopatrywanie si w ?mleko prosto od krowy? oraz pe硁owarto禼iowy twar骻 zawieraj眂y wap - z domowej serowarni, posiadaj眂ej wszelkie uprawnienia i atesty na swoje wyroby

Zakup ?jajek wiejskich?

Zakup ziemniak體 od rolnika

W潮czenie do codziennego spo縴wania kie砶體 hodowanych przez dzieci w salach

Pieczenie chleba w naszej kuchni

Czego jeszcze nie jeste秏y w stanie osi眊n辨?

Spo縴wania warzyw i owoc體 z ekologicznych upraw

Spo縴wania mi阺a z ekologicznych hodowli

S to produkty drogie i na razie ma硂 dost阷ne w du縴ch ilo禼iach.

 

Kiedy jest nam smutno?

W przedszkolu ka縟ego dnia pracuje zesp蟪 ludzi aby zdrowo od縴wia i edukowa dzieci, a tymczasem ?

? niekt髍zy rodzice gdy id z dzieckiem z przedszkola - ju w drodze do domu kupuj mu r罂ne ?trucizny? nafaszerowane chemi i na dodatek bez jakichkolwiek warto禼i od縴wczych: batoniki, rogaliki z czekoladk, chipsy, soczki ?

Rodzice kupuj dzieciom chorob!!!

Za秏iecaj ich ma砮, bezbronne cia砶a i umys硑!!!

? Wtedy w砤秐ie jeste秏y smutni?

 

Podsumowuj眂

Nie unikniemy wszystkich szkodliwych wynalazk體 XXI wieku znajduj眂ych si w 縴wno禼i - ale kieruj眂 si rozumem, czytaj眂 etykiety, zagl眃aj眂 do Internetu na strony dotycz眂e zdrowego od縴wiania si - mo縠my zrobi wiele dobrego dla naszych dzieci i rodzin.

Zdrowe od縴wianie wcale nie jest takie trudne.

Wystarczy mocne postanowienie i wyeliminowanie z domowego menu z硑ch produkt體 i nawyk體 縴wieniowych.

To jest mo縧iwe!!!

 

Nie b阣ziemy pisali o warto禼iach od縴wczych, o witaminach, o makro i mikro elementach,o szkodliwych konserwantach i polepszaczach smaku oraz zapachu a tak縠 substancjach barwi眂ych i o wielu innych aspektach zdrowego 縴wienia - s osoby bardziej kompetentne od nas do kt髍ych Pa駍twa odsy砤my, dlatego

Zapraszamy serdecznie do skarbnicy wiedzy na ten temat

- To w砤秐ie ta strona zainspirowa砤 nas do zmiany 縴wienia w przedszkolu.

痽czymy przyjemnej i owocnej lektury!!!

zdrowyprzedszkolak org

www.zdrowyprzedszkolak.org