Start Ramowy rozk砤d dnia
Email

ramowy rozklad_dnia

  

6:00 - 7:45

Schodzenie si dzieci do przedszkola.

Rozmowy indywidualne z rodzicami i dzie鎚i.

Zabawy indywidualne i zespo硂we.

苭iczenia poranne lub zabawy ruchowa.

Praca wyr體nawcza, stymulacyjna i z dzieckiem zdolnym.

iadanie dla dzieci najwcze秐iej przychodz眂ych.

7:45 - 8:00

Zabiegi higieniczne, czynno禼i samoobs硊gowe.

Przygotowanie do 秐iadania.

8:00 - 8:30

iadanie.

8:30 - 10:40

                         

Zintegrowana dzia砤lno舵 edukacyjna.

Zaj阠ia i zabawy edukacyjne z r罂nych obszar體 w oparciu o podstaw programow.

Zabawy i gry ruchowe na 秝ie縴m powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, poznanie najbli縮zego otoczenia, wycieczki.

Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie do秝iadcze dziecka w kontaktach z najbli縮zym 秗odowiskiem.

Udzia w warsztatach teatralnych i muzycznych.

Spo縴wanie zdrowych przek眘ek i - edukacja 縴wieniowa.

10:40-11:00

Zabiegi higieniczne, czynno禼i samoobs硊gowe.

Przygotowanie do obiadu.

11:00-11:20

Obiad- zupka

11:20-11:50

Poobiedni relaks, wyciszenie dzieci za pomoc wybranych technik relaksacyjnych. S硊chanie literatury dzieci阠ej, muzyki, 鎤iczenia ortofoniczne, oddechowe, s硊chowe.

Grupy dzieci 3 letnich le縜kuj do godz. 13.20

11:50-13:30

Zabawy z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali lub na 秝ie縴m powietrzu.

Realizacja pomys丑w dzieci.

Zaj阠ia dodatkowe i tw髍cza praca zespo硂wa oraz indywidualna.

13:30 - 13:45

Zabiegi higieniczne, czynno禼i samoobs硊gowe.

Przygotowanie do obiadu - II danie.

13:45 - 14:15

Obiad ? II danie

14:15 - 17:00

Zaj阠ia i zabawy zorganizowane - plastyczne, muzyczne, ruchowe - lub dowolne. Indywidualna praca stymulacyjna, praca z dzieckiem zdolnym lub korekcyjno- kompensacyjna.

Zabawy wynikaj眂e z zainteresowa dzieci.

Latem zabawy ruchowe na 秝ie縴m powietrzu.

Rozchodzenie si dzieci. Kontakty z rodzicami.