Start Aktualno禼i Pa糳ziernik 2012
Email
Wpisany przez Administrator   
艣roda, 10 pa藕dziernika 2012 13:56

 PA珼ZIERNIK 2012

 

Pa糳ziernik obdarowa nas urokiem barw natury, pi阫nym s硂馽em przedzieraj眂ym si przez kolorowe li禼ie drzew w naszym ogrodzie, zapachem dojrzewaj眂ych owoc體, widokiem grzyb體 i owoc體 le秐ych, wiruj眂ymi na wietrze li舵mi i spadaj眂ymi kasztanami. W powietrzu unosi si zapach jesieni.

1.

Dzieci pog酬bia硑 wiadomo禼i o owocach, uk砤da硑 je w zbiory, utrwala硑 ich zapachy, smaki, kolor i kszta硉y. Rysowa硑, malowa硑 i 秔iewa硑 o nich piosenki. Robi硑 sa砤tki i szasz硑ki z owoc體.

Grupa ?Tulipany? go禼i砤 w parku im. Kopernika na spotkaniu ze starszymi osobami z okazji ?Dnia Seniora?. Uroczysto舵 zorganizowa硂 Forum Inicjatyw Spo砮cznych przy ul. ziennej. Dzieci rozdawa硑 seniorom kotyliony, obejrza硑 spektakl teatralny ?Romeo i Julia? wyre縴serowany w komediowej wersji. Pogoda by砤 pi阫na i mo縩a by硂 podziwia uroki naszego parku w jesiennej szacie i wiruj眂e w powietrzu kolorowe kropelki wody tryskaj眂e z fontanny.

Seniorzy czekaj na zdj阠ia z imprezy , w szczeg髄no禼i aktorzy. Zapraszamy na foto relacj ze spotkania wplecion w wydarzenia w naszym przedszkolu.

aktualnosci pazdziernik_2012_1

Galeria zdj赕 - Wrzesie cz.1

2.

Grupy dzieci 4,5 i 6 letnich wzi瓿y udzia w lekcjach bibliotecznych. Tematem zaj赕 by砤 jesie przedstawiona w literaturze dla dzieci. Organizatorem spotka by砤 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta - fila dla dzieci przy ul. ziennej.

W pa糳zierniku ?Pani Muzyka? przygotowa砤 dla dzieci koncert Stanis砤wa Moniuszki. Zar體no opowie禼i o kompozytorze jak i repertuar oraz stroje 秔iewak體 bardzo podoba硑 si dzieciom.

aktualnosci pazdziernik_2012_2

Cz甓 dzieci 4 letnich wykona砤 kuleczki marchewkowe z wi髍kami kokosowymi. To by硂 bardzo trudne zadanie, poniewa wymaga硂 zachowania szczeg髄nej czysto禼i r眐 i powstrzymanie si od oblizywania paluszk體. W czasie pracy 秎inka ciek砤 do tych smako硑k體 ? ale po pracy wszyscy mogli do woli nasyci si s硂dko禼iami z r眂zek!!!

aktualnosci pazdziernik_2012_3

Galeria zdj赕 - Wrzesie cz.2

3.

14 pa糳ziernika to Dzie Edukacji Narodowej. W naszym przedszkolu uroczysto舵 odby砤 si w pi眛ek 12 pa糳ziernika. Dzieci by硑 ubrane na galowo. 5 i 6 latki przedstawi硑 kr髏ki wyst阷 a nast阷nie usiad硑 do pi阫nie udekorowanych sto丑w i cz阺towa硑 si ciastem upieczonym w przedszkolu, owocami, warzywami i sokiem. To by bardzo zdrowy pocz阺tunek. Potem by硑 zabawy i 秔iewy. W tym dniu dzieci zjad硑 pyszn dyniow zupk - serwowan uroczy禼ie z waz. Nawet maluchy zjad硑 ze smakiem i posz硑 spa.

aktualnosci pazdziernik_2012_4

 

Wszystkim Rodzicom dzi阫ujemy za 縴czenia i kwiaty !!!

aktualnosci pazdziernik_2012_14

Dzie Edukacji narodowej w przedszkolu cz. 1

Dzie Edukacji narodowej w przedszkolu cz. 2

Dzie Edukacji narodowej w przedszkolu - film

4.

3 i 4 latki poznawa硑 grzybki jadalne i truj眂e - ogl眃aj眂 obrazki i zdj阠ia w atlasach grzybowych. Wykonywa硑 prace plastyczne ? grzyby i dary lasu.

W salach pojawi硑 si pi阫ne jesienne dekoracje.

aktualnosci pazdziernik_2012_5

Galeria zdj赕 - Pa糳ziernik cz.3

5.

5 i 6 latki odwiedzi硑 przepi阫n wystaw ?Dary lasu? zorganizowan jak co roku przez pana Leszka Sykut w Specjalnym O秗odku Szkolno ? Wychowawczym przy ul. Grunwaldzkiej. Wra縠 by硂 bardzo du縪. Po prostu prawdziwy las wyr髎 w szkole w sali gimnastycznej!!!

Opr骳z lasu by砤 spi縜rnia a w niej ca砮 bogactwo le秐ej natury: suszone i zaprawione grzybki, 縰rawina, jagody, bor體ka brusznica. By te dzik, sarenka, lis, 砤sica, borsuk i dzika kaczka a nawet 縴we rybki w stawie. Dzieci widzia硑 te specjalnie dla nich przygotowan 縴w pszczel rodzin na plastrze zamkni阾ym w ramce.

Wys硊cha硑 kr髏kiego wyst阷u wychowank體 szko硑 oraz wyk砤du pana Leszka.

Nauczy硑 si has砤:

W LESIE ZBIERAM TYLKO TE GRZYBY, KT覴E ZNAM.

iewa硑 piosenk

? NIE JEDZ, NIE JEDZ MUCHOMORA ? BO B蔇ZIESZ CHORA?

aktualnosci pazdziernik_2012_6

Galeria zdj赕 - Pi阫na wystawa ? Dary lasu?

6.

W tym miesi眂u odwiedzi nas ?Teatr Kufer?. Obejrzeli秏y kolejn inscenizacj ?Czerwonego Kapturka? a w zasadzie i 硉ego i Zielonego i Niebieskiego Kapturka. Jak zwykle aktorzy grali przepi阫nie i dostarczyli nam wielu wspania硑ch prze縴 ? to wida na naszych twarzach.

aktualnosci pazdziernik_2012_7

Galeria zdj赕 - Wspania硑 teatrzyk Kufer

7.

W pa糳zierniku dzieci poznawa硑 zasady bezpiecznego poruszania si po ulicy. Chodzi硑 do miasta na skrzy縪wania i na rondo, wykonywa硑 prace plastyczne, 秔iewa硑 piosenki o ruchu drogowym.

4, 5 i 6 latki wzi瓿y udzia w spotkaniu edukacyjnym z paniami Policjantkami, kt髍e uczy硑 bezpiecznego przechodzenia przez ulic. Dzieci otrzyma硑 秝iate砶a odblaskowe aby chroni硑 je przed niebezpiecze駍twem na drodze po zmroku. Nauczy硑 si r體nie przyjmowania odpowiedniej pozycji cia砤 w momencie ataku przez gro糿ego psa.

aktualnosci pazdziernik_2012_8

 

5 i 6 latki obejrza硑 pouczaj眂 scenk pt.: ?OBCY NIE ZAWSZE PRZYJACIEL? zaprezentowan przez Stowarzyszenie ?Kolory 縴cia? w ramach projektu ?Ma硑 ratownik?. Scenka uzmys硂wi砤 dzieciom, jak niebezpieczne mo縠 by spotkanie z obc osob. Dzieci zapami阾a硑 has硂:

? PAMI蔜AJ KOLEGO ? NIE BIERZ CUKIERKA OD NIEZNAJOMEGO?.

Wszyscy otrzymali upominki od aktor體 aby zapami阾a to pouczaj眂e spotkanie.

aktualnosci pazdziernik_2012_9

Galeria zdj赕 - Pa糳ziernik cz.4

8.

Dzieci korzysta硑 z pi阫nej pogody i chodzi硑 na spacery a tak縠 do naszego ogrodu . Zbiera硑 kolorowe li禼ie i kasztany a potem wykorzystywa硑 je do prac plastycznych. Oczywi禼ie przez ca硑 czas w przedszkolu by硂 du縪 zabawy, 秔iewu i ta馽a.

aktualnosci pazdziernik_2012_10

Galeria zdj赕 - Pa糳ziernik cz.5

9.

Pa糳ziernik ? TO MIESI DOBROCI DLA ZWIERZ. We wszystkich grupach dzieci s硊cha硑 opowie禼i o zwierz阾ach. Wiedz, 縠 zwierz阾a tak jak ludzie czuj g丑d, pragnienie i b髄. Potrafi te by szcz甓liwe i smutne. Wiedz r體nie, 縠 zwierz阾a choruj i nale縴 im pom骳. Dzieci dowiedzia硑 si tak縠 , 縠 nie wolno g砤ska obcych zwierz眛 ? bo mog zagra縜 naszemu zdrowiu i bezpiecze駍twu.

M硂dsze dzieci wykonywa硑 prace plastyczne o zwierz阾ach a grupa 6 latk體 odwiedzi砤 lecznic dla zwierz眛 OLWET na Bajkowym Osiedlu, przy ul. Jasia i Ma砱osi 6.

Akurat w tym dniu - rano do pani dyrektor przyb潮ka si malutki kotek. Pojecha wi阠 z dzie鎚i na wizyt do lekarza. Pani doktor Asia zbada砤 kotka i okaza硂 si, 縠 by wymarzni阾y i mia chore oskrzela. Pani doktor Ola obejrza砤 pod mikroskopem wyskrobin z ucha i stwierdzi砤, 縠 kotek ma chore uszy. Dzieci te ogl眃a硑 w mikroskopie to ?co kryje ucho bezdomnego i zaniedbanego zwierz阠ia?. Ta lekcja by砤 potwierdzeniem wcze秐iej zdobytych wiadomo禼i, 縠 nieznane zwierz mo縠 nam zagra縜 ? mo縩a si zarazi jak倍 chorob i 縠 zawsze nale縴 my r阠e po kontakcie ze zwierz阠iem.

Kotek otrzyma pomoc ? zastrzyki, czyszczenie ucha, tabletki na odrobaczenie ? no i wraca do zdrowia. Jak b阣zie wyleczony i zaszczepiony przeciwko r罂nym chorobom ? to odwiedzi dzieci. B阣ziemy informowa o losach kotka i pokazywa jak nam ro秐ie. A mo縠 kto wymy秎i imi dla tej kociej dziewczynki?

W lecznicy dzieci dowiedzia硑 si, 縠 zwierz阾a otrzymuj tak sam pomoc jak ludzie. Widzia硑 urz眃zenie do badania krwi, aparat do zdj赕 RTG, aparat do badania USG i aparat do EKG. By硑 te na sali operacyjnej i pani Asia wyja秐i砤, 縠 w czasie zabiegu operacyjnego zwierz阾om jest zimno ? dlatego k砤dzione s na podgrzewanej macie. Po operacji zwierz阾a le勘 w wygodnych klatkach i s pod opiek lekarza dy縰rnego. Dzieci by硑 te w pokoju socjalnym w kt髍ym lekarze odpoczywaj po przeprowadzonych zabiegach.

Na zako馽zenie wizyty, dzieci w podzi阫owaniu za wspania潮 lekcj edukacyjn - po raz kolejny pi阫nie wyrecytowa硑 has硂:

DLA KOTKA I PIESKA JAK WIECIE ? POMOC ZNAJDZIECIE W OLWECIE!!!

Ka縟e dziecko otrzyma硂 p硑t z informacjami o 縴wieniu kotka lub pieska oraz wizyt體k lecznicy.

Zapraszamy do galerii zdj赕 i film體 na relacj z wizyty w lecznicy.

aktualnosci pazdziernik_2012_11

Galeria zdj赕 - Wycieczka do lecznicy dla zwierz眛 OLWET

Wycieczka do lecznicy dla zwierz眛 OLWET ? film

10.

W ostatnim dniu pa糳ziernika dzieci robi硑 lampiony z dyni, grupa Maki upiek砤 ciasteczka ?Paluszki Baby Jagi? a grupa ? S硂neczniki? pod okiem pani Ani bawi砤 si w teatrzyk kukie砶owy.

aktualnosci pazdziernik_2012_12

Galeria zdj赕 - Pa糳ziernik cz.6

11.

Mili Pa駍two ? gdy ju obejrzycie radosne u秏iechy swoich dzieci i zobaczycie cz眘tk wspomnie z pa糳ziernikowej pracy i zabawy w przedszkolu - zapraszamy do galerii, do obejrzenia kilku zdj赕 z naszego ogrodu w jesiennej szacie. Naprawd by硂 pi阫nie i nasze g丑wki odwraca硑 si do nieba aby podziwia uroki pi阫nych barw jesieni przedzieraj眂ych si przez o秝ietlone s硂馽em bajecznie kolorowe li禼ie.

aktualnosci pazdziernik_2012_13

Galeria zdj赕 - Przedszkolny ogr骴 w jesiennej szacie

痽czymy przyjemnych chwil w czasie ogl眃ania zdj赕 i film體.

12.WYCIECZKA DO SADU

Ten dzie zostanie na d硊go w naszych wspomnieniach. Pogoda by砤 po prostu cudowna! Pa糳ziernikowe s硂nko nawet nas troch zm阠zy硂. Do sadu pierwsza pojecha砤 grupa 6 latk體 a potem do潮czy硑 dwie grupy 5 latk體. By硂 nas a 70. dzieci !!!

Po przyje糳zie usiedli秏y do pi阫nego sto硊 zrobionego ze skrzyneczek na owoce. Zapoznali秏y si z planem dnia. Potem udali秏y si na zwiedzanie sadu i wys硊chali秏y opowie禼i o piel阦nacji drzewek owocowych i warto禼iach od縴wczych polskich owoc體. Nast阷nie poszli秏y na przygotowany dla nas plac i tam uczestniczyli秏y w r罂nych zawodach sportowych i zabawach ruchowych. Przy akompaniamencie gitary wsp髄nie 秔iewali秏y piosenki.

Energia nas ?rozpiera砤? - jak to bywa w du縠j grupie - w no i zg硂dnieli秏y!!!

wycieczka do sadu 2012_small_1

Galeria zdj赕 :   SAD ? ZWIEDZANIE I ZABAWY

Po zabawach wr骳ili秏y do naszego sto硊 ? a tam niespodzianka ? kie砨aski czeka硑 ju na nas. Naprawd byli秏y bardzo g硂dni. Do kie砨aski, zamiast ketchupu jedli秏y kiszone og髍ki ze ?Spi縜rni Siedmiu Dar體? kt髍e sami zakisili秏y. Smakowa硂 nam te pieczywo z ziarnami, jab砮cznik i kompot z owoc體 przygotowane przez nasz kuchni. Na deser zajadali秏y si 秝ie縰tkimi jab硊szkami i gruszkami - rano specjalnie dla nas zerwanymi. Oczywi禼ie wszystkie owoce by硑 umyte i jedli秏y je ze sk髍kami ? bo to w砤秐ie w sk髍ce jest najwi阠ej witaminek!

Po harcach w秗骴 drzew - nawet nie mieli秏y si硑 na rozrabianie. D硊go siedzieli秏y przy stole i zajadali秏y sobie, prowadz眂 kole縠駍kie pogaw阣ki. Dobrze 縠 w sadzie by硂 du縪 skrzynek do siedzenia !!!

Panie te by硑 zm阠zone, a 縠 w czasie pocz阺tunku byli秏y bardzo samodzielni i nasi opiekunowie byli z nas dumni - te z przyjemno禼i usiedli i wsp髄nie odpocz阬i秏y po tylu emocjach i wra縠niach.

Naprawd - jedli秏y, jedli秏y i byli秏y baaardzo, baaardzo grzeczni!!!

Chyba to wida na zdj阠iach.

wycieczka do sadu 2012_small_2

Galeria zdj赕: SAD - POCZ蔛TUNEK

Najedzeni i napojeni poszli秏y jeszcze raz do drzewek podzi阫owa im za pi阫ne owoce, witaminy, si酬, zdrowie i wspania硑 piknik w sadzie. Ka縟y z nas otrzyma od sadownik體 jab硊szka do pocz阺towania domownik體. Podzi阫owali秏y r體nie w砤禼icielom gospodarstwa sadowniczego - Pa駍twu Iwonie i Henrykowi za zaproszenie nas do swojego kr髄estwa.

Na koniec robili秏y sobie pami眛kowe grupowe zdj阠ia. 5 latki pojecha硑 do przedszkola jako pierwsze a 6 latki odpocz瓿y i pojecha硑 drugim kursem.

wycieczka do sadu 2012_small_3

Galeria zdj赕:   SAD - ROZMOWY Z DRZEWAMI I OWOCAMI, PAMIATKOWE ZDJ蔆IA

痚gnaj sadzie ? do zobaczenia w wiosennej szacie!

wycieczka do sadu 2012_small_4

Galeria film體: Wycieczka do sadu.