Start Aktualno禼i WA疦A INFORMACJA - DOFINANSOWANIE KOSZT覹 DLA OS覤 NIEPEOSPRAWNYCH
Email
Ocena u偶ytkownik贸w: / 3
S艂aby艢wietny 
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 23 wrze艣nia 2012 16:23

 

WA疦A INFORMACJA - DOFINANSOWANIE KOSZT覹 DLA OS覤 NIEPEOSPRAWNYCH

W zwi眤ku z uruchomieniem przez Powiat Tczewski programu Aktywny Samorz眃, w kt髍ym mo縩a otrzyma dofinansowanie do op砤t za pobyt dziecka osoby niepe硁osprawnej w 砍obku lub przedszkolu oraz inne dofinansowania - podajemy Pa駍twu informacj.

 

Referat Europejskiego Funduszu Spo砮cznego
Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2; 83-110 Tczew

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. ;

tel. 58 7734 942
www.fundusze.powiat.tczew.pl

 

W zwi眤ku z przyst眕ieniem Powiatu Tczewskiego do udzia硊 w pilota縪wym programie ?Aktywny samorz眃?, osoby niepe硁osprawne w wieku aktywno禼i zawodowej, posiadaj眂e orzeczenie o niepe硁osprawno禼i w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz dzieci do 16 roku 縴cia posiadaj眂e orzeczenie o niepe硁osprawno禼i, mog ubiega si o pomoc finansow ze 秗odk體 PFRON w ramach pilota縪wego programu ?Aktywny samorz眃?.  

Termin sk砤dania wniosk體 ? do 30 wrze秐ia 2012 roku. Dat z硂縠nia wniosku jest data wp硑wu dokument體 do Starostwa Powiatowego w Tczewie. 

 

Celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj眂ych uczestnictwo beneficjent體 pomocy w 縴ciu spo砮cznym, zawodowym i w dost阷ie do edukacji. 

 

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie koszt體:

  1. obszar A - zakup i monta oprzyrz眃owania do posiadanego samochodu,
  2. obszar B1 - zakup specjalistycznego sprz阾u komputerowego wraz z oprogramowaniem; przedmiotem dofinansowania mo縠 by ka縟y sprz阾 komputerowy lub jego element, kt髍y nie jest podstawowym sprz阾em komputerowym oraz      elektroniczne urz眃zenia wsp蟪pracuj眂e z podstawowym sprz阾em      komputerowym. Sprz阾y te i urz眃zenia musz posiada szczeg髄ne,      funkcjonalne znamiona przystosowania do potrzeb os骲 z dysfunkcj      wzroku lub z brakiem albo znacznym niedow砤dem obu ko馽zyn g髍nych,
  3. obszar B2 - zakup urz眃ze lektorskich,
  4. obszar B3 - zakup urz眃ze brajlowskich,
  5. obszar B4 - szkolenia w zakresie obs硊gi nabytego w ramach programu sprz阾u komputerowego i oprogramowania oraz urz眃ze lektorskich i brajlowskich (w 2012 roku obszar nie jest realizowany),
  6. obszar C - zakup w髗ka inwalidzkiego o nap阣zie elektrycznym,
  7. obszar D - zakup dodatkowego wyposa縠nia, cz甓ci zamiennych i akumulator體 do posiadanego w髗ka inwalidzkiego o nap阣zie elektrycznym i/lub jego niezb阣nych napraw, remont體, przegl眃體 technicznych, konserwacji i renowacji, z uwzgl阣nieniem mo縧iwo禼i refundacji koszt體 poniesionych w okresie do 6-ciu miesi阠y przed z硂縠niem wniosku,
  8. obszar E - uzyskanie prawa jazdy w szczeg髄no禼i:

a.    kurs i egzaminy na prawo jazdy kategorii B,

b.    w przypadku kursu poza miejscowo禼i zamieszkania Wnioskodawcy koszty zwi眤ane z:

- zakwaterowaniem i wy縴wieniem w okresie trwania kursu,

- dojazdem, obejmuj眂e koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,

  1. obszar F - op砤ty za pobyt dziecka osoby niepe硁osprawnej w 砍obku lub przedszkolu, z uwzgl阣nieniem mo縧iwo禼i refundacji koszt體 poniesionych od dnia z硂縠nia wniosku. 

 

Wi阠ej informacji oraz druki do pobrania na stronie:  http://niepelnosprawni.powiat.tczew.pl > Aktywny Samorz眃 oraz http://bip.powiat.tczew.pl > Wydzia硑 > Wydzia Zdrowia, Spraw Spo砮cznych i PFRON.